Back
Je zneužívaný (codependent) a narcista jedna a ta samá osoba a jen 2 polohy té samé poruchy?
12 Feb 2024
author
Miroslav Sázovský

Je zneužívaný (codependent) a narcista jedna a ta samá osoba a jen 2 polohy té samé poruchy?

Klíčové je pochopení, že i když oba typy osob mohou sdílet určité kořeny ve svém vývoji, představují odlišné mechanismy zvládání a reakce na trauma.


Narcismus je charakterizován jako stav, kdy jedinec má nadměrnou potřebu obdivu, nedostatek empatie pro ostatní a často využívá ostatní pro svůj vlastní prospěch. Narcista typicky hledá způsoby, jak získat pozornost, obdiv a manipulovat s ostatními pro své vlastní potřeby.


Kodependence na druhé straně odkazuje na tendenci některých lidí k nadměrnému zaměření na potřeby a problémy jiných osob, často na úkor vlastního zdraví a pohody. Kodependenti mohou vyhledávat vztahy, kde mohou hrát roli "záchrance", nebo se cítí potřební a užiteční.


Z hlediska vývoje osobnosti a psychologických teorií, jak narcismus, tak kodependence mohou vzniknout jako reakce na dysfunkční nebo traumatické prostředí v dětství. Avšak zjednodušení, že jsou to pouze dvě strany téže poruchy, může přehlížet komplexnost a rozmanitost individuálních zkušeností a adaptačních strategií.


Zatímco oba mohou toužit po kontrole - narcista, aby udržel pocit vlastní důležitosti a převahy, a kodependent, aby si zajistil pocit bezpečí a stability ve vztahu - způsoby, jakými tyto potřeby naplňují, a jejich vliv na osobní vztahy se výrazně liší.


V literatuře, která se zabývá narcismem a kodependencí, je často zdůrazněna potřeba diferencovaného přístupu v terapii, který zohledňuje specifické potřeby a problémy každého jednotlivce.


Například, zatímco pro narcisty může být důležitá práce na rozvoji empatie a pochopení dopadu jejich chování na ostatní, pro kodependenty může být klíčové posílení sebeúcty a naučení se stanovovat zdravé hranice ve vztazích.


Podrobnější pohled na charakteristiky narcismu a kodependence

Podrobnější pohled na charakteristiky narcismu a kodependence a jejich rozlišení v kontextu psychologického porozumění a terapie vychází z rozdílných reakcí na trauma a zneužívání v dětství.


Tato dynamika se odráží v obranných mechanismech, které jednotlivci vyvíjejí, a ve způsobech, jakými se snaží vyrovnat s vnitřními potřebami a strachem.


Narcismus je často charakterizován grandiozitou, pocitem nároku, nedostatkem empatie a nadřazeností, které obvykle skrývají hlubokou nejistotu a kolísavé sebehodnocení. Narcisté mohou být buď závislí (kódově závislí) nebo protizávislí, což odráží jejich způsoby interakce v mezilidských vztazích. Narcistické chování může být reakcí na zneužívání nebo trauma, přičemž narcista se snaží překonat své slabosti tím, že projektuje obraz všemohoucnosti a úspěchu.


Kodependence je komplexní a vícedimenzionální obrana proti strachu a potřebám kodependenta. Existují různé kategorie kodependence, které vycházejí z jejich specifických příčin, jako jsou obavy z opuštění nebo ze ztráty kontroly. Kodependenti se mohou stát extrémně závislými na ostatních pro svou emocionální gratifikaci a mohou vykazovat potřebu kontrolovat svého zneuživatele nebo manipulovat s ním, což je činí spolupracujícími v disfunkčních vztazích.


V čem se narcis od kodependenta liší?


Jedna z klíčových rozlišovacích charakteristik mezi narcismem a kodependencí je způsob, jakým každý z nich reaguje na vnější vztahy a vlastní sebepojetí. Zatímco narcista má sklony k velkolepému a nerealistickému sebepojetí s "chladnou empatií", která mu umožňuje vidět ostatní s přesnou, ale emocionálně odstředěnou perspektivou, kodependent má realistické sebepojetí, ale idealizovaný pohled na ostatní. Toto rozlišení ukazuje, jak narcismus a kodependence zahrnují různé psychologické strategie a obranné mechanismy, i když oba mohou pramenit z podobných zkušeností zneužívání nebo traumatu.


Terapeutické přístupy k narcismu a kodependenci se liší v závislosti na těchto rozdílech. Zatímco terapie pro narcisty se může zaměřit na rozvoj empatie a zpracování hlubokých nejistot, u kodependentů se terapie může soustředit na posílení sebeúcty, stanovování zdravých hranic a rozvíjení autonomie. Cílem je pomoci jedincům lépe pochopit a léčit podkladové problémy, které vedou k jejich disfunkčnímu chování, a podporovat zdravější mezilidské vztahy a sebepojetí.

Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...