Back
Jak reaguje narcista na autenticitu
17 Oct 2023
author
Miroslav Sázovský

Jak reaguje narcista na autenticitu

Zatímco dříve jsem se zabýval pojmem "imunita" vůči narcistům, dnešní téma je odlišné, ale stejně zajímavé.


Co znamená autenticita?


Nejprve si definujme, co myslíme autenticitou, protože jde o pojem, který bývá nadužíván a špatně chápán. Podle mého názoru je autentický člověk ten, kdo své jednání a rozhodování uvádí do souladu se svými základními hodnotami, životním cílem a jemně vyladěným sebevědomím. Takoví lidé mají vyvážený pohled na své silné a slabé stránky, aniž by upadli do pasti velikášství nebo sebelítosti.


Jsou emočně dobře regulovaní a dokáží projevit přiměřenou zranitelnost, což vede k auře emoční vyrovnanosti. Autentičtí lidé necítí potřebu řídit se společenskými očekáváními, aby si potvrdili své vlastní sebevědomí; jsou prostě takoví, jací se zdají být.


Být autentický znamná nemít potřebu:

  1. zalíbit se,
  2. vypadat dobře
  3. být loajální.


Interakce mezi autenticitou a narcismem


Je zajímavé, že autentičtí jedinci často vykazují přirozenou odolnost vůči narcistickým taktikám. Neberou si osobně narcistovy činy nebo slova; spíše je považují za odraz narcistova vnitřního stavu. Nedají se snadno otřást, možná díky tomu, že v minulosti snášeli a překonávali různé těžkosti. I když se setkali s významným traumatem, nadále se pohybují životem s pocitem zakotvené stability.


Dynamika setkání


Když se cesty autentických jedinců zkříží s narcisty, dynamika, která se při tom rozvine, je dosti objevná. Narcisté se v přítomnosti autentických lidí často cítí odzbrojeni, protože jejich obvyklé manipulativní strategie se ukazují jako neúčinné. To neznamená, že autentičtí jedinci narcistu přímo konfrontují nebo zahanbují; naopak, jsou schopni jemně přesměrovat konverzaci a v případě potřeby se od něj odpojit, aniž by vyvolali scénu.


Například pokud autentická osoba vede rozhovor s jiným člověkem a narcista se pokouší nasměrovat dialog na své vlastní úspěchy, může autentická osoba zdvořile vzít toto vměšování na vědomí a pouze jemně navést rozhovor zpět k původnímu zaměření. Tato odolnost vůči chování narcisty, který se snaží získat uznání, zanechává narcistu často frustrovaného a dezorientovaného.


Strategie zvládání a adaptace


Je zásadní pochopit, že autentičtí lidé nemusí být nutně starší nebo moudřejší, i když zkušenosti a věk mohou někdy autenticitu usnadnit. Prostě jen vykonali tvrdou práci na osobním růstu a jsou v souladu s tím, kým skutečně jsou. Pokud se ocitnou v nepříjemné situaci, elegantně z ní odejdou, aniž by cítili potřebu podávat přehnaná vysvětlení nebo ospravedlnění.


Setkání narcisty s autentickým člověkem


Když se tedy narcista setká s někým, kdo ztělesňuje autentický život, může vyjádřit opovržení nebo pohrdání a označit autentickou osobu za snobskou nebo odměřenou. Často je to proto, že narcista cítí, že jeho typické hry a taktiky nemají na autentického člověka žádný vliv, což ho může hluboce zneklidňovat.


Souhrnně řečeno, průnik narcismu a autenticity otevírá jedinečný prostor pro pochopení dynamiky odolnosti, sebeuvědomění a emoční pohody. Tato vzájemná interakce slouží jako připomínka toho, že zatímco narcisté se mohou snažit manipulovat a ovládat, autentičtí jedinci jsou živoucím svědectvím síly sebeprosazení a emoční integrity.

Share:


Získejte informace o plánovaných akcích a novinkyNaše podcasty na YouTube @evolucevztahu

...